Thembinkosi Kohli

Thembinkosi Kohli

Artist, painter, writer of children’s books, Ruth Prowse graduate.

Books by Thembinkosi Kohli

I AM WATER: A story from South Africa
I AM EARTH: A story from South Africa
THE SHADOW: A story from South Africa