MOM'S TAXI
MOM'S TAXI

MOM'S TAXI

by Orbin Lamna, Onele Mfeketo, Mteto Mzongwana

Regular price
R 100.00
Sale price
R 100.00

Ntombazanana ithile ithi ibize uBrunette ngokuba uyi-’coconut’, nto leyo ethi yenze abadanisi bakwaSiyagruva ukuba baqaphele iyantlukwano kubomi babantu abahlala ezidolophini nabo bahlala ezilokishini okanye koomaCape Flats. Kufuneka benze into ngaloo nto – kodwa ke yintoni ngenene ekufanele bayenze? Tyhini! Yena umama kaShelley (kubo bonke abantu) kutheni enyuka esihla ezilokishini ngathi sisigodi sakhe nje esi? ‘Andiqondi ukuba le ngxaki sele iqalile ukusonjululwa ezikolweni zethu. Mhlawumbi ingaliqalo elihle elo.’ – Umlesi

Series: Siyagruva

Languages: English, isiXhosa

Format: Paperback

ISBN: 978 1 86928 342 1, 200x130mm, 100 pages

Rights: World

FREE shipping on all orders over R500.

Overseas delivery charges will be quoted separately.

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.