BEING YOUNG
BEING YOUNG
BEING YOUNG

BEING YOUNG

by Pakade, Busiswe & Jethro, Duane

Regular price
R 115.00
Sale price
R 115.00

English: Things are looking good for the Gruvers, but there's also a serious side to some parts of young life. Mncedisi finds himself in a really heavy situation. Samantha gets a sharp lesson and is made to take a hard look at herself. And Brunette decides on independence. 

'I could see this coming for Samantha - but I was amazed at Mncedisi, of all people!' - A reader

 isiXHOSA: Izinto zikhangeleka zibalungele abaseSiyagruva, kodwa ke zibakhona izinto ezibanzimelayo nabantu abatsha. UMncedisi uzifumana ekwmeko enzima ngokwenene. USamantha ufunda isifundo esingqongqo kwaye uyanyanzeleka ukuba akhe azihlolisise. UBrunette yena uqonde ukuba makafunde ukuzimela. ‘Bendiyiqondile ukuba le nto iza kwenzeka kuSamantha – kodwa uMncedisi undothusile kubo bonke abantu!’ – Umfundi

isiZULU: Kubonakala sengathi kuhamba kahle kwamanye amaGruva, kodwa kuthande ukuzishubela ezinye izingane. UMncedisi uzithola esenkingeni eyisimangaliso. USamantha ufunda isifundo esinzima esimenza abuke indlela enza ngayo. Kanti-ke uBrunette unquma ukuzimela. ‘Ngivele ngabona ukuthi yini ezokwehlela uSamantha - kodwa kungimangazile lokhu okwehlele uMncendisi, ebantwini bonke!’ – Umfundi

AVAILABLE ON AMAZON. CLICK HERE!

Series: Siyagruva

Languages: English, isiZulu, isiXhosa

Formats: Paperback, eBook

ISBN: 978 1 86928 519 7, 200x130mm,

Rights: World

FREE shipping on all orders over R700.

Overseas delivery charges will be quoted separately.

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.