MOM'S TAXI
MOM'S TAXI

MOM'S TAXI

by Orbin Lamna, Onele Mfeketo, Mteto Mzongwana

Regular price
R 115.00
Sale price
R 115.00

When a girl calls Brunette a ‘coconut’, the Siyagruvers suddenly notice the difference between life in the suburbs and life in the townships or Cape Flats. They have to do something about it – but what? And, hey, how come Shelley’s mom (of all people) is riding around the townships as if it’s her turf?

'I don’t think this problem has been tackled in our school yet. It should be.’ - A reader

isiXhosa: Ntombazanana ithile ithi ibize uBrunette ngokuba uyi-’coconut’, nto leyo ethi yenze abadanisi bakwaSiyagruva ukuba baqaphele iyantlukwano kubomi babantu abahlala ezidolophini nabo bahlala ezilokishini okanye koomaCape Flats. Kufuneka benze into ngaloo nto – kodwa ke yintoni ngenene ekufanele bayenze? Tyhini! Yena umama kaShelley (kubo bonke abantu) kutheni enyuka esihla ezilokishini ngathi sisigodi sakhe nje esi? ‘Andiqondi ukuba le ngxaki sele iqalile ukusonjululwa ezikolweni zethu. Mhlawumbi ingaliqalo elihle elo.’ – Umlesi

AVAILABLE ON AMAZON. CLICK HERE!

Series: Siyagruva

Languages: English, isiXhosa

Format: Paperback

ISBN: 978 1 86928 342 1, 200x130mm, 100 pages

Rights: World

FREE shipping on all orders over R700.

Overseas delivery charges will be quoted separately.

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.