IN THE FAST LANE
IN THE FAST LANE
IN THE FAST LANE

IN THE FAST LANE

by Nokuthula K Msimang

Regular price
R 125.00
Sale price
R 125.00

Remember, there are people affected by HIV as well as people infected by HIV. This is something Brunette and Samantha have no reason to worry about, until they go on holiday to the home Brunette’s mother Soweto. Suddenly they’re living with HIV and have to learn – quick!

'We can’t deny these things, they happen, and we have to know how to cope.’ - A reader

isiXhosa: Khumbula ukuba kukho abantu abathi bengenayo intsholongwane kaGawulayo, iHIV kodwa bachaphazeleke ngeendlela ezithile, bakhona nabachaphazeleka ngokuthi babe nayo ngqo le ntsholongwane. UBrunette noSamantha zange bazikhathaza ngoku de baya eholideyini kumama kaBrunette, eSoweto. Bazifumana, ngesaquphe, sele bephila neHIV kwaye kufuneka befundile — ngokukhawuleza! ‘Le yenye yezinto esingenakuziphika, ziyenzeka ngokwenene, kwaye kufuneka sifunde ukumelana nazo’ – Umlesi

isiZulu: Khumbula ukuthi, kukhona nabanye abantu abathintekile ngokuphathelene negciwane lesandulela ngculazi. Lokhu kuyinto uBrunette kanye noSamantha okungekho sizathu sokuthi bazikhathaze ngayo, kuze kube bayochitha amaholide endlini kamama kaBrunette eSoweto. Ngokuphazima kweso bazithola bephila negciwane lesandulela ngculazi futhi kumele bafunde – ngokushesha! ‘‘Asikwazi ukuzibalekela lezi zinto, ziyenzeka, futhi kumele sikwazi ukuphila nazo.’ – Umfundi

AVAILABLE ON AMAZON. CLICK HERE!

Series: Siyagruva

Languages: English, isiZulu, isiXhosa

Format: Paperback

ISBN: 978 1 919876 99 3, 200x130mm,

Rights: World

FREE shipping on all orders over R700.

Overseas delivery charges will be quoted separately.

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.